ПРОЕКТ: Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация” на: 

evro

 

„Лидер маг” ЕООД,  документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: ““Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на:

  • Обособена позиция 1 – 5-осен обработващ център – 1 бр; 
  • Обособена позиция 2 – Обработващ център – 1 бр.”
  • Краен срок за подаване на оферти: 29.04.2020г.
  • Процедурата се провежда във връзка с изпълнение на ДБФП №
    • BG16RFOP002-2.040-0257-C01

 

Пакет с документи:

Технически спецификации

Договор за доставка на оборудване

Методика за оценка на офертите

Декларация на кандидата

Публична покана

Оферта

Изисквания към офертите