Проект: Обявление процедура за избор на изпълнител

Във връзка с изпълнение на ДБФП № BG-RRP-3.004-0748-C01 и провеждане на процедура за избор за изпълнител с публична покана публикуваме настоящото съобщение. 
Дата на обявяване на процедурата: 21.08.2023 г.
Краен срок за подаване на оферти: 28.08.2023 г. 23:59 ч.
Начин на подаване на оферти: чрез информационната система ИСУН 2020
Документацията за кандидатстване може да намерите по-долу в пакета с файлове, както и в ИСУН 2020.

Декларация Кандидати (.doc)

Пакет с документи:

Изисквания Оферти

Примерна методика за оценка

Проект на Договор за доставка

Публична покана

Оферта (.doc)

Техническа спецификация