ПРОЕКТ: „Подобряване на производствения капацитет на „ЛИДЕР МАГ” ЕООД”

„Подобряване на производствения капацитет на „ЛИДЕР МАГ” ЕООД”

През 2019г фирма „Лидер маг” ЕООД кандидатства по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „ Подобряване на производствения капацитет в МСП”. В края на 2019г проектното предложение бе одобрено за финансиране. В началото на 2020г бе сключен и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Е: подобряване на производствения капацитет, повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на ЛИДЕР МАГ ЕООД. Основната цел ще бъде постигната посредством изпълнението на заложените дейности по проекта, а именно закупуване на:

 • 5-осен обработващ център – 1 брой;
 • Обработващ център – 1 бр.

Предвидените за закупуване машини ще доведат до постигане на следните резултати за дружеството:

 • По-висока конкурентоспособност;
 • Подобряване на производствения капацитет;
 • Засилване на експортния потенциал.

Реализацията на проекта ще доведе и до следните допълнителни резултати:

 • Повишено качество на продукция;
 • Понижена себестойност;
 • Намаляване на бракуваните продукти;
 • Подобряване на ресурсната ефективност и намаляване на разходите за ремонт, наем на техника от подизпълнители, обслужване на производствено оборудване.

В проекта е заложена 1 дейност: Дейност за подобряване на производствения капацитет на Лидер маг ЕООД. Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на следното производствено оборудване:

 • 5 – осен обработващ център – 1 бр;
 • Обработващ център – 1 бр.

Към момента по проекта е извършено следното:

 1. През месец Април 2020 се проведе процедура за избор на изпълнител с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатаци на:

Обособена позиция 1 – 5-осен обработващ център – 1бр;

Обособена позиция 2 – Обработващ център -1 бр.“

Крайният срок за подаване на оферти бе 29.04.2020г, като отварянето на офертите се проведе на 30.04.2020г. По всяка една обособена позиция бе получена по 1 оферта.

Получените оферти покриват вскичи изисквания на бенефициента.

 1. През месец Юни 2020 се сключиха договори за доставка на заложените по проекта машини. Сключени бяха 2 договора, като изпълнител и на двата договора е фирма Евромаркет БРД ЕООД.
 2. Подаде се и първото искане за плащане по проекта, което бе верифицирано в пълния си размер.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 12 месеца.

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА: 1 070 000лв, от които 749 000лв безвъзмездна финансова помощ и 321 000лв сонствено финансиране.

Предстоящи събития по проекта:

 1. Предстои подаване на второ междинно искане за плащане.
 2. Доставка на заложените по проекта машини.
 3. Пускане в експлоатация и обучение на персонала за работа с новите ДМА.
 4. Заплащане на финалните фактури по двата договора за доставка.
 5. Подаване на финален отчет по проекта.

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект  BG16RFOP002-2.040-0257-C01 “Подобряване на производствения капацитет на ЛИДЕР МАГ ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.