„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност“ 2

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност“

От 12.10.2021 г. ЛИДЕР МАГ ЕООД започна изпълнението на проект

№ BG16RFOP002-2.089-3317 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

 

финансиран съгласно Договор № BG16RFOP002-2.089-3317-C01 по процедура

BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” от

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

 

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Стойност на проекта: 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско финансиране и

0 лв. национално съфинансиране

 

Срокът на изпълнение: 3 месеца в периода 12.10.2021 – 12.01.2022 г.