„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ 1

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Информация за изпълнение на проект

 

На 16.01.2023 г. предсрочно приключиха доставката и СМР дейностите предвидени при изпълнение на проект BG16RFOP002-6.002-0099-С01, „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, с бенефициент „ЛИДЕР МАГ“ ЕООД, от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-6.002 – „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА


Основната цел на проекта напълно кореспондира с целта на процедурата за Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. 

В рамките на проекта се извършиха СМР дейности за външно топлинно изолиране на цялата сграда, за което извършване се използва сертифицирана комбинирана топлоизолационна система, включващи топлоизолационна плоча от EPS, лепило/шпакловка, мазилка, армираща мрежа и др. За постигане на цялостен синергичен ефект от планираните мерки за изолация на външните стени, се поставиха и подмениха външни прозорци от две стъкла, на рамка изработена от PVC. 

Подкрепата за енергийно ефективно оборудване ще подпомогне ЛИДЕР МАГ да запази конкурентоспособността си, както и да продължи с инвестиционните си намерения за повишаването на конкурентоспособността на предприятието, понижаване на енергийната интензивност и намален екологичен отпечатък върху природата. Инвестицията за подобряване енергийна ефективност се явява етап и подготовка за планираното екологично, дигитално и устойчиво възстановяване, с визия към цифрово и по-зелено бъдещо развитие на фирмата.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 10 месеца.

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА:  273 746 лв., от които 136 873 лв. безвъзмездна финансова помощ и  136 873 лв. собствено финансиране.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Този документ е създаден в изпълнение на  проект Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ изпълняван по Договор за БФП № BG16RFOP002-6.002-0099-C01, с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЛИДЕР МАГ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО