„Подобряване на производствения капацитет на „ЛИДЕР МАГ” ЕООД”.

„Подобряване на производствения капацитет на „ЛИДЕР МАГ” ЕООД”

 

През 2019г фирма „Лидер маг” ЕООД кандидатства по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „ Подобряване на производствения капацитет в МСП”. В края на 2019г проектното предложение бе одобрено за финансиране. В началото на 2020г бе сключен и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Е: подобряване на производствения капацитет, повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на ЛИДЕР МАГ ЕООД. Основната цел ще бъде постигната посредством изпълнението на заложените дейности по проекта, а именно закупуване на:

 • 5-осен обработващ център – 1 брой;
 • Обработващ център – 1 бр.

Предвидените за закупуване машини ще доведат до постигане на следните резултати за дружеството:

 • По-висока конкурентоспособност;
 • Подобряване на производствения капацитет;
 • Засилване на експортния потенциал.

Реализацията на проекта ще доведе и до следните допълнителни резултати:

 • Повишено качество на продукция;
 • Понижена себестойност;
 • Намаляване на бракуваните продукти;
 • Подобряване на ресурсната ефективност и намаляване на разходите за ремонт, наем на техника от подизпълнители, обслужване на производствено оборудване.

 

В проекта е заложена 1 дейност: Дейност за подобряване на производствения капацитет на Лидер маг ЕООД. Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на следното производствено оборудване:

 • 5 – осен обработващ център – 1 бр;
 • Обработващ център – 1 бр.

 

През месец Април 2020 се проведе процедура за избор на изпълнител с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатаци на:

Обособена позиция 1 – 5-осен обработващ център – 1бр;

Обособена позиция 2 – Обработващ център -1 бр.“

 

Крайният срок за подаване на оферти бе 29.04.2020г, като отварянето на офертите се проведе на 30.04.2020г. По всяка една обособена позиция бе получена по 1 оферта.

Получените оферти покриват всички изисквания на бенефициента.

Към момента предстои да се сключат договори с избрания изпълнител по двете обособени позиции. Ще се сключат два отделни договора по един за всяка от обособените позиции.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 12 месеца.

 

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА: 1 070 000лв, от които 749 000лв безвъзмездна финансова помощ и 321 000лв собствено финансиране.

 

Предстоящи събития по проекта:

 1. Представяне на документи за сключване на договор;
 2. Сключване на договори с избрания изпълнител;

 

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

 Проект  BG16RFOP002-2.040-0257-C01 “Подобряване на производствения капацитет на ЛИДЕР МАГ ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.