Завършен: „Подобряване на производствения капацитет на „ЛИДЕР МАГ” ЕООД”

„Подобряване на производствения капацитет на „ЛИДЕР МАГ” ЕООД”

 

„Подобряване на производствения капацитет на „ЛИДЕР МАГ” ЕООД”

 

На 03.02.2021г. приключи изпълнението на проект BG16RFOP002-2.040-0257-C01 „Подобряване на производствения капацитет на ЛИДЕР МАГ ЕООД”,финансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност.

 

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА БЕ: подобряване на производствения капацитет, повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на ЛИДЕР МАГ ЕООД. Основната цел ще бъде постигната посредством изпълнението на заложените дейности по проекта, а именно закупуване на:

 • 5-осен обработващ център – 1 брой;
 • Обработващ център – 1 бр.

Закупените машини ще доведат до постигане на следните резултати за дружеството:

 • По-висока конкурентоспособност;
 • Подобряване на производствения капацитет;
 • Засилване на експортния потенциал.

Реализацията на проекта ще доведе и до следните допълнителни резултати:

 • Повишено качество на продукция;
 • Понижена себестойност;
 • Намаляване на бракуваните продукти;
 • Подобряване на ресурсната ефективност и намаляване на разходите за ремонт, наем на техника от подизпълнители, обслужване на производствено оборудване.

 

По проекта бе изпълнена 1 дейност, която бе свързана със закупуването на производственото оборудване. Машините бяха доставени и въведени в експлоатация в производствената база на компанията с адрес гр. Търговище, бул. Ал.Стамболийски 31.

След доставка на машините бе проведено и обучение на персонала, който ще работи с тях.

 

Закупено бе следното оборудване:

 • 5-осен обработващ център – 1бр, марка Doosan модел DVF 5000

 

 • Обособена позиция 2 – Обработващ център -1 бр.,марка DOOSAN, модел NHP4000

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТА НА ПРОЕКТА БЕ: 12 месеца.

 

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА: 1 070 000лв, от които 749 000лв безвъзмездна финансова помощ и 321 000лв собствено финансиране.

 

 

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

 Проект  BG16RFOP002-2.040-0257-C01 “Подобряване на производствения капацитет на ЛИДЕР МАГ ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.