„Подобряване на производствения капацитет на „ЛИДЕР МАГ” ЕООД”

„Подобряване на производствения капацитет на „ЛИДЕР МАГ” ЕООД”

 

През 2019г фирма „Лидер маг” ЕООД кандидатства по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „ Подобряване на производствения капацитет в МСП”. В края на 2019г проектното предложение бе одобрено за финансиране. В началото на 2020г бе сключен и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА Е: подобряване на производствения капацитет, повишаване на конкурентоспособността и засилване на експортния потенциал на ЛИДЕР МАГ ЕООД. Основната цел ще бъде постигната посредством изпълнението на заложените дейности по проекта, а именно закупуване на:

 • 5-осен обработващ център – 1 брой;
 • Обработващ център – 1 бр.

Предвидените за закупуване машини ще доведат до постигане на следните резултати за дружеството:

 • По-висока конкурентоспособност;
 • Подобряване на производствения капацитет;
 • Засилване на експортния потенциал.

Реализацията на проекта ще доведе и до следните допълнителни резултати:

 • Повишено качество на продукция;
 • Понижена себестойност;
 • Намаляване на бракуваните продукти;
 • Подобряване на ресурсната ефективност и намаляване на разходите за ремонт, наем на техника от подизпълнители, обслужване на производствено оборудване.

В проекта е заложена 1 дейност: Дейност за подобряване на производствения капацитет на Лидер маг ЕООД. Дейността ще бъде изпълнена чрез закупуване на следното производствено оборудване:

 • 5 – осен обработващ център – 1 бр;
 • Обработващ център – 1 бр.

С постоянното развитие на съвременните технологии и внедряването им в машините е необходимо периодично обновяване на производствените мощности на предприятието с цел повишаване на производствения капацитет, подобряване на производствените процеси и задоволяване на високите изисквания на настоящи и бъдещи клиенти. Все повече се увеличава търсенето на нестандартно и свръх прецизно оборудване за стъкларската индустрия, което без използването на най-новата техника би било немислимо да се изработи. Към момента ръководството на фирма “Лидер маг” ЕООД се стреми по всякакъв начин да обезпечи производствения процес, но понякога се налага използване на външни фирми за извършване на довършителни дейности, което от своя страна оскъпява крайния продукт и води до намаляване на конкурентоспособността на предприятието. С внедряването на новото оборудване ще се подобри значително производствения процес и ще се редуцира бракуваната продукция.

Очакванията на ръководството на компанията след изпълнението на проекта е да се постигне:

 • значително повишаване на производителността на фирмата;
 • задоволяване на високите изискванията на настоящи и бъдещи доставчици;
 • увеличаване на експорта;
 • намаляване на количеството бракувана продукция;
 • повишаване качеството на произвежданите изделия;
 • намаляване на себестойността на произвежданите изделия.

Етапите през, които ще премине изпълнението на дейността са:

 1. Изготвяне на документация за избор на изпълнител;
 2. Преминаване на предварителен контрол на документацията за избор на изпълнител;
 3. Провеждане на процедура за избор на изпълнител;
 4. Последващ контрол на проведената процедура за избор на изпълнител;
 5. Сключване на договор с избрания/те изпълнител/и;
 6. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на заложеното по проекта оборудване.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 12 месеца.

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА: 1 070 000лв, от които 749 000лв безвъзмездна финансова помощ и 321 000лв сонствено финансиране.

Предстоящи събития по проекта:

 1. Изготвяне на документация за процедура за избор на изпълнител;
 2. Провеждане на процедура за избор на изпълнител;
 3. Сключване на договор с избрания/ите изпълнител/и;
 4. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на закупените машини.

 

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

 Проект  BG16RFOP002-2.040-0257-C01 “Подобряване на производствения капацитет на ЛИДЕР МАГ ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.