ПРОЕКТ: Повишаване на енергийната ефективност в “Лидер маг” ЕООД

ПРОЕКТ: Повишаване на енергийната ефективност в “Лидер маг” ЕООД

чрез закупуване на ново оборудване

Номер на договор: BG16RFOP002-3.001-0050-C01

 

Фирма „Лидер Маг“ ЕООД кандидатства по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОП“ Иновации и конкурентоспособност“. През 2017г се подписа ДБФП за предоставяне на финансова помощ по проект „Повишаване на енергийната ефективност в Лидер маг ЕООД чрез закупуване на ново оборудване“.

Основната цел на проекта е: насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката. Основната цел ще се постигне посредством реализиране на следните специфични цели:

 

 1. Разширяване на производствения капацитет на предприятието;
 2. Намаляване времето за производство на единица продукция;
 3. Намаляване себестойността на единица продукция;
 4. Повишаване на енергийната ефективност и постигане на минимум 5% общи енергийни спестявания чрез прилагане на енергийно ефективни мерки;
 5. Намаляване на емисиите CO2;
 6. Повишаване на конкурентоспособността на предприятието.

 

Предвидените дейности в проекта, посредством, които ще се постигнат специфичните и основната цел са:

 1. Извършване на обследване за енергийна ефективност – дейността е извършена преди подаване на проекта.
 2. Закупуване на 2 бр. Стругово-фрезова обработваща машина;
 3. Въвеждане и сертифициране на ISO 50 001:2011;
 4. Визуализация и публичност.

 

Бюджетът по проекта възлиза на 1 863 264.60 лв, от които 1 314 043.22 лв безвъзмездна финансова помощ.

Изпълнението на проекта стартира на 20.11.2017г и приключва на 20.05.2019г./ обща продължителност 18 месеца/.

Информация

ПРОЕКТ: Повишаване на енергийната ефективност в “Лидер маг” ЕООД

чрез закупуване на ново оборудване

Номер на договор: BG16RFOP002-3.001-0050-C01

 

Фирма „Лидер Маг“ ЕООД кандидатства по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОП“ Иновации и конкурентоспособност“. През 2017г се подписа ДБФП за предоставяне на финансова помощ по проект „Повишаване на енергийната ефективност в Лидер маг ЕООД чрез закупуване на ново оборудване“.

Основната цел на проекта е: насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката. Основната цел ще се постигне посредством реализиране на следните специфични цели:

 

 1. Разширяване на производствения капацитет на предприятието;
 2. Намаляване времето за производство на единица продукция;
 3. Намаляване себестойността на единица продукция;
 4. Повишаване на енергийната ефективност и постигане на минимум 5% общи енергийни спестявания чрез прилагане на енергийно ефективни мерки;
 5. Намаляване на емисиите CO2;
 6. Повишаване на конкурентоспособността на предприятието.

 

Предвидените дейности в проекта, посредством, които ще се постигнат специфичните и основната цел са:

 1. Извършване на обследване за енергийна ефективност – дейността е извършена преди подаване на проекта.
 2. Закупуване на 2 бр. Стругово-фрезова обработваща машина;
 3. Въвеждане и сертифициране на ISO 50 001:2011;
 4. Визуализация и публичност.

 

По време на изпълнението на проекта се изпълниха всички заложени дейности:

 • Лидер маг ЕООД се сертифицира по ISO 50 001:2011;
 • Закупено бе и заложеното по проекта оборудване, а именно 2 бр. Стругово-фрезова обработваща машина. Машините са доставени, внедрени и пуснати в експлоатация в производството. Бе проведено и обучение на служителите за работа с новото оборудване.
 • През месец април се проведе и втората пресконференция по проекта, на която се представи напредъка по проекта и резултатите от изпълнението му.

Сними за закупените мапини:


Бюджетът по проекта възлиза на 1 863 264.60 лв, от които 1 314 043.22 лв безвъзмездна финансова помощ.

Изпълнението на проекта стартира на 20.11.2017г и приключва на 20.05.2019г./ обща продължителност 18 месеца/.