ПРОЕКТ: Повишаване на енергийната ефективност в “Лидер маг” ЕООД

ПРОЕКТ: Повишаване на енергийната ефективност в “Лидер маг” ЕООД

чрез закупуване на ново оборудване

Номер на договор: BG16RFOP002-3.001-0050-C01

 

Фирма „Лидер Маг“ ЕООД кандидатства по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОП“ Иновации и конкурентоспособност“. През 2017г се подписа ДБФП за предоставяне на финансова помощ по проект „Повишаване на енергийната ефективност в Лидер маг ЕООД чрез закупуване на ново оборудване“.

Основната цел на проекта е: насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката. Основната цел ще се постигне посредством реализиране на следните специфични цели:

 

  1. Разширяване на производствения капацитет на предприятието;
  2. Намаляване времето за производство на единица продукция;
  3. Намаляване себестойността на единица продукция;
  4. Повишаване на енергийната ефективност и постигане на минимум 5% общи енергийни спестявания чрез прилагане на енергийно ефективни мерки;
  5. Намаляване на емисиите CO2;
  6. Повишаване на конкурентоспособността на предприятието.

 

Предвидените дейности в проекта, посредством, които ще се постигнат специфичните и основната цел са:

  1. Извършване на обследване за енергийна ефективност – дейността е извършена преди подаване на проекта.
  2. Закупуване на 2 бр. Стругово-фрезова обработваща машина;
  3. Въвеждане и сертифициране на ISO 50 001:2011;
  4. Визуализация и публичност.

 

Бюджетът по проекта възлиза на 1 863 264.60 лв, от които 1 314 043.22 лв безвъзмездна финансова помощ.

Изпълнението на проекта стартира на 20.11.2017г и приключва на 20.05.2019г./ обща продължителност 18 месеца/.