Проект: Решение за прекратяване на процедурата

РЕШЕНИЕ №83/07.08.2023 г.
За прекратяване на процедурата за избор на изпълнител

На основание чл. 13, ал. ,1 .т 5 от Постановление №80/09.05.2022 .г на Министерския съвет прекратявам Избор с публична покана за избор на изпълнител с предмет «Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на двушпинделен струг с автоматична зареждаща система»

Мотиви по чл. 13, ал. 1, т. 5 са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

На основание чл. 13, ал. 3 от Постановление № 80 на Министерския съвет от 09.05.2022 г. за настоящото решение да се уведомят в 3-дневен срок всички кандидати и Структурата за наблюдение и докладване.

Решение за прекратяване на процедурата