„Технологична Модернизация в Предприятието“

„ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО“

ДОГОВОР: BG-RRP-3.004-0748-C01

„ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО“

ДОГОВОР: BG-RRP-3.004-0748-C01

           През м. Септември 2022 г, фирма „Лидер МАГ“ ЕООД кандидатства с проектно предложение по процедура „Технологична модернизация“, която се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост.

В края на 2022 г бе публикувана информация с одобрените за финансиране кандидати и ние бяхме една от одобрените фирми.

 

Проектът е свързан със закупуване на ново производствено оборудване, а именно: Двушпинделен струг с автоматична зареждаща система- 1 бр.

  

         Основните цели на предложението за изпълнение на инвестицията са да се разшири капацитета на производство, повиши ефективността на производствените процеси, повишаване на производителността, намаляване на производствените разходи. Посочените цели напълно кореспондират с целите на процедурата за технологична модернизация в предприятието, за постигане на параметри на интелигентна индустрия с помощта на средства от НПВУ. Очакваният ефект от изпълнението на проекта е икономическо възстановяване на предприятието от преди периода на COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на компанията чрез извършване на системна цифровизация и автоматизиране на производствени процеси с цел разширяване на дейността на „Лидер МАГ“ ЕООД.

 

       Планираната инвестиция по проекта е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринасят за екологичния преход на страната.

Заложената дейност по проекта е:Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти и услуги“.

 Със закупуването на заложеното производствено оборудване ще се разшири производствения капацитет, като ще се акцентира върху въвеждането на нова технология за цифровизация на производството и едновременно с това автоматизация на работната дейност.

 

       Общата стойност на проекта е в размер на 697 840.14 лв, като безвъзмездното финансиране е в размер на 50% от стойността на проекта.

 

      Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 10.04.2023 г. Продължителност за изпълнение на инвестицията 12 месеца.

Договор BG-RRP-3.004-0748-C01 „Технологична модернизация в предприятието“, с краен получател на помощта „Лидер МАГ“ ЕООД, финансиран по Национален план за възстановяване и устойчивост“, компонент „Интелигентна индустрия“

„Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ЛИДЕР МАГ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД“