Приключи изпълнение на договор BG-RRP-3.004-0748-C01 по процедура „Технологична модернизация“

 

„ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ПРЕДПРИЯТИЕТО“

ДОГОВОР: BG-RRP-3.004-0748-C01

 Лидер МАГ ЕООД приключи изпълнението на Договор  № BG-RRP-3.004-0748-С01, по процедура „Технологична модернизация“, от Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“, на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Изпълнена дейност по проекта: Придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствения процес с оглед на разширяване на производствения капацитет и разнообразяване на предлаганите продукти, се изпълниха успешно в производствената база на фирмата в гр. Търговище.

Дейността е изпълнена чрез реализиране на инвестиция в следния актив:

Двушпинделен струг с автоматична зареждаща система – 1 бр.

 Въведеният в експлоатация актив, предмет на инвестиция по договора за финансиране спомага да се разшири капацитета на производство, повиши ефективността на производствените процеси, повиши производителността, както и намаляване на производствените разходи на предприятието.

 Изпълненият договор по Механизма за възстановяване и устойчивост за технологична модернизация на Лидер МАГ ЕООД е с:

Обща стойност: 697 840,14  лева.

Безвъзмездната финансова помощ: в размер на 348 920,07 лв.,

останалата сума е собствено съфинансиране.

Краен срок за изпълнение: 10.04.2024 г.

 

Проект BG-RRP-3.004-0748 „Технологична модернизация в предприятието“, финансиран от Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от Европейския съюз – NextGenerationEU.

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ЛИДЕР МАГ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява  официалното становище на ЕС и СНД”